Buku ad-Durar as-Saniyyah Sumber Terorisme?
– Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan

Alih Bahasa:
al-Ustadz Ja’far Salih

Via Fb Ngaji Tauhid

(nahimunkar.org)