(Bahasa Jawa, bahasa Indonesia di bawah)

  • Saben pasien ingkang ngobataken, klebet umat Islam, dipun kedahaken mengucap syukur dhateng Yesus.
  • Biaya punika sedaya dipun tanggel gereja pak, dados bapak matur nuwuna mawon sami Tuhan Yesus.
  • Banser NU leres-leres barisan sarwa gina, senajan kangge gereja sekalipun.

Kamongko Allah ta’ala sampun ngendika:

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

22. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS Al-Mujadilah/59: 22)

22. sampeyan mboten badhe ketemu kaum ingkang iman ing Allah lan dinten qiyamat, sami ngasih-tresna kaliyan tiyang-tiyang ingkang nentang Allah lan Rasul-Nya, senajan tiyang-tiyang punika bapak-bapak, utawi anak-anak utawi sedherek-sedherek utawia keluarga piyambake sedaya. (QS Al-Mujadilah/59: 22)

***

KLATEN – Jelang Natal gerakan kristenisasi makaten gencar lan menghalalkan samukawis cara. Cara licik berkedok pangobatan missal gratis ditempuh kaliyan menggandeng ormas berfaham sesat lan kelompok liberal. BANSER (Barisan Anshor Serbaguna) NU dilibatkan dados pengamanan.

Salebetipun kalih dinten ket Jemuwah (7/12/2012) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klaten Jawi Tengah menggelar aksi simpatik kangge numindakake kristenisasi. Acara bertajuk “Aksi Sosial Operasi Katarak” digelar bekerjasama kaliyan beberapa LSM Liberal, BANSER Klaten, ormas sesat Gafatar, lan sanes-sanese. Acara ingkang dipun panjangaken ngantos Ahad (9/12/2012) punika dipun entenaken ing Wisma Narwastu Gereja GKI Klaten tepat ing ngajeng Kodim Klaten.

Operasi katarak  ing gereja punika dipun tangani dening tim dokter saking klempakan Dokter Spesialis mripat (Perdami) Jawi Tengah, ing ngandhape coordinator dr. Elisa Manueke, SpM, Letnan Kolonel (direktur R.S. A.U. Adisoemarmo Solo).

Dhateng voa-islamcom setunggaling tukang parker ingkang ndherek mendaftar pangobatan gereja mertelakaken bahwa acara lintas agami punika mboten naming dipun kanggeaken kangge jemaat gereja kemawon, nanging bikak kangge umat Islam ugi.

“Acara punika umum mas. mboten namung kangge tiyang Kristen. Lha punika ingkang jagi mawon saking Banser. menawi saking pasien ingkang ndherek operasi punika enten ugi ingkang saking Ceper ugi, dados mboten namung warga disekitar mriki,” ujare kaliyan nyuwun supados naminipun mboten disebut.

Pangobatan massal kesebat, lajengipun, saget gratis amargi sedaya biaya dipun tanggel dening pihak gereja. Dados ucapan matur nuwun dhateng gereja, saben pasien ingkang ngobataken, klebet umat Islam, dipun kedahaken mengucap syukur dhateng Yesus.

“dados sadereng dioperasi, warga ingkang kersa ndherek kedah daftar riyen mas. Saksampune daftar lajeng badhe diperiksa, menawi piyambakipun gadhah sesakit gendhis mila operasinya badhe ditunda dinten benjingipun nengga gendhisipun mandhap. lan ing wanci pemeriksaan punika ingkang meriksa lan pihak gereja sanjang menawi sejatosipun pangobatan punika ngangge biaya. Biayanya kaping saben operasi saget 7 ngantos 9 yuta. Nah, biaya punika sedaya dipun tanggel gereja pak, dados bapak matur nuwuna mawon sami Tuhan Yesus”, ujar pasien sanesipun niroaken ungkapan panitia.

Kkange meraih simpati masyarakat, mboten kesupen gereja nyukakaken arta transport dhateng pasien operasi katarak.

“saksampune operasinya rampung pasien ugi dipun sukani arta transport kangge biaya perjalanan mantuk minggah bis mas”, pungkasnya.

Apese, voa-islam.com  boten saget mewawancarai panitia amargi dipun alang-alangi dening BANSER tanpa alas an ingkang pertela. Bahkan BANSER nglarang voa-islam.com mendhet gambar acara, senaosa saking njawi gedung. BANSER leres-leres barisan sarwa gina, senajan kangge gereja sekalipun. [Bekti/VOA] voa-islam.com Sabtu, 08 Dec 2012

(nahimunkar.com)

***

Kristenisasi Berkedok Pengobatan, Gereja Gandeng Ormas Sesat & Banser NU

  • Setiap pasien yang berobat, termasuk umat Islam, diharuskan mengucap syukur kepada Yesus.
  • Biaya itu semua ditanggung gereja pak, jadi bapak berterima kasih aja sama Tuhan Yesus
  •  Banser NU benar-benar barisan serba guna, untuk gereja sekalipun.

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

22. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS Al-Mujadilah/59: 22)

***

KLATEN – Jelang Natal gerakan kristenisasi makin gencar dan menghalalkan segala cara. Cara licik berkedok pengobatan massal gratis ditempuh dengan menggandeng ormas berfaham sesat dan kelompok liberal. BANSER (Barisan Anshor Serbaguna) NU dilibatkan sebagai pengaman.

Selama dua hari sejak Jum’at (7/12/2012) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klaten Jawa Tengah menggelar aksi simpatik untuk melakukan kristenisasi. Acara bertajuk “Aksi Sosial Operasi Katarak” digelar bekerjasama dengan beberapa LSM Liberal, BANSER Klaten, ormas sesat Gafatar, dan lain-lain. Acara yang diperpanjang hingga Ahad (9/12/2012) ini diadakan di Wisma Narwastu Gereja GKI Klaten yang berada tepat di depan Kodim Klaten.

Operasi katarak di gereja itu ditangani oleh tim dokter dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami) Jawa Tengah, di bawah koordinator dr. Elisa Manueke, SpM, Letnan Kolonel (direktur R.S. A.U. Adisoemarmo Solo)

Kepada voa-islam.com, seorang tukang parkir yang ikut mendaftar pengobatan gereja menjelaskan bahwa acara lintas agama itu tidak hanya diperuntukkan bagi jemaat gereja saja, tapi terbuka untuk umat Islam jlan.

“Acara ini umum mas. Tidak hanya untuk orang Kristen. Lha itu yang jaga aja dari Banser. Kalau dari peserta yang ikut operasi itu ada jlan yang dari Ceper jlan, jadi tidak hanya warga disekitar sini,” ujarnya sembari meminta agar namanya dirahasiakan.

Pengobatan massal tersebut, lanjutnya, bisa gratis karena semua biaya ditanggung oleh pihak gereja. Sebagai ucapan terima kasih kepada gereja, setiap pasien yang berobat, termasuk umat Islam, diharuskan mengucap syukur kepada Yesus.

“Jadi sebelum dioperasi, warga yang mau ikut harus daftar dulu mas. Setelah daftar lalu akan diperiksa, jika dia punya penyakit gula maka operasinya akan ditunda hari besoknya menunggu gulanya turun. Dan pada waktu pemeriksaan itu yang meriksa  dan pihak gereja bilang kalau sebetulnya pengobatan ini pake biaya. Biayanya setiap kali operasi bisa 7 sampai 9 juta. Nah, biaya itu semua ditanggung gereja pak, jadi bapak berterima kasih aja sama Tuhan Yesus”, ujar peserta lainnya menirukan ungkapan panitia.

Untuk meraih simpati masyarakat, tak lupa gereja memberikan uang transport kepada peserta operasi katarak.

“Setelah operasinya selesai pasien jlan diberi uang transport untuk biaya perjalana pulang naik bis mas”, pungkasnya.

Sayangnya, voa-islam.com tidak bisa mewawancarai panitia karena dihalang-halangi oleh BANSER tanpa alasan yang jelas. Bahkan BANSER melarang voa-islam.com mengambil gambar acara, meskipun dari luar gedung. BANSER benar-benar barisan serba guna, untuk gereja sekalipun. [Bekti/VOA] (voa-islam.com) Sabtu, 08 Dec 2012

(nahimunkar.com)