(Bahasa Jawa, yang Bahasa Indonesia di bagian bawah)

Ibas&Anis Mata_823642734

  • Rakyat lan  bangsa Indonesia pengin ningali jangkah-jangkahe Presiden SBY, ngadhepi krisis politik lan ekonomi ingkang terus menerus ing bangsa punika, sanes namung ngurusi baito Partai Demokrat ingkang sampun oleng punika.

Jakarta –  Dinten-dinten punika Jakarta kebak kaliyan sensasional politik. ing pundi kedadosan ingkang dramatis sanget kedadosan ing Jakarta. satiyang tokoh puncak ingkang dados ikon, simbol, lan  lambing partai dakwah digelandang KPK lan  dijebloskan datheng RTM Guntur, amargi diduga terkait kaliyan suap.

Terus, Anas Urbaningrum, diloroti sedaya kekuwaosane saking Partai Demokrat dening pandega Dewan Pembina Partai Demokrat SBY, lan  mendhet alih sedaya jejibahan partai. Bahkan, mengelola Partai Demokrat saking Cikeas, ingkang dados griya kemendelanipun. Tindakan SBY ingkang meloroti kekuwaosane pandega Umum Partai Demokrat, naming berbekal “sprindik” (serat kengken penyidikan) KPK ingkang dereng ditandatangani.
sarengan kaliyan dipun lebetaken piyambakipun tokoh partai dakwah mlebet tahanan RTM punika, muncul tokoh enggal Anis Matta, ingkang sakmenika dados Presiden PKS. Anis Matta dipunanggep tokoh ingkang paling linangkung, lan  ngerteni menapa ingkang dipunkersakaken lan  dipunkajengi pandega Dewan Syuro Hilmi Aminuddin, lan  badhe nglajengaken misi lan  jejibahan, ingkang sampun dipuntilaraken Presiden PKS ingkang sampun dibui.
saderengipun, Anis Matta ingkang nglenggahi kalenggahanipun wakil pandega DPR, munduraken badan dados anggota DPR lan  wakil pandega DPR konjuk langkung fokus nglampahi misi lan  jejibahan ing PKS. Anis Matta terus berkeliling ing sembarang panggen lan  wilayah gina membangkitkan selera lan  antusias kadernya majeng PKS ingkang kadernya ngalami demoralisasi akibat tokoh panutan piyambake sedaya kenging dugaan suap “daging lembu”  lan  “daging maharani”.

Konon sakmenika justeru para kader PKS tambah kental lan  solid kados “dodol betawi” sasampune angsal taujih(arahan) saking Presiden PKS Anis Matta, lan  mboten malih saged ditembus kaliyan menapaa, pertahanan piyambake sedaya kokoh sanget. Para kader pitados mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishak namung dados korban konspirasi saking kekiyatan ageng Zionis, ingkang badhe menghancurkan menjelang 2014.

Sementara punika, Ibas ingkang munduraken badan saking anggota DPR, pancen saweg diterpa macem-macem tuduhan ingkang mboten eca, awit saking soal pajak, ngantos paling akhir ingkang ramai ing warta media massa, soal tandatangan absen ing DPR. saleresipun, sampun jamak sanget alias limrah, ing pundi para anggota DPR punika, namung membubuhkan absen, sasampun punika kesah. mboten heran. menawi kala paripurna dipunyektosaken kourum (ngebaki persyaratan persidangan), nanging ing ruangan mboten enten manusia. Alias kosong mlompong.

Nanging, teka-teki ingkang sakmenika saweg ramai dipun ginemaken, terkait kaliyan pamunduran badan Ibas punika, mirip ingkang dipuntumindakake Anis Matta, amargi pancen dipun jagikakenaken nglenggahi pos kalenggahan pandega umum partai. pamunduran Anis Matta, ingkang sampun dados Sekjen kaping gangsal, lan  lajeng nglenggahi kalenggahan Presiden Partai PKS, mboten mengejutkan malih. amargi pakemnya kedah mekaten, ingkang dipunkajengi dening pandega Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.
mekaten ugi, sakmenika spekulasi ingkang beredar wiyar, ing kalangan pengamat politik, lan  wartawan, enten kebokmenawen Ibas ingkang sakmenika posisine dados Sekjen Partai Demokrat, nampaknya bakal nglenggahi kalenggahan dados pandega Umum Partai Demokrat. punika sedaya badhe ketingal kaliyan jangkah-jangkah politik ingkang dipun pendhet Presiden SBY. SBY kersa panggantos Anas Urbaningrum, tiyang ingkang paling celak ing jajaranPartai Demokrat, mboten sanes yaiku Ibas.
dados bedanipun, Anis Matta putera kuluk saking pandega Dewan Syuro Hilmi Aminuddin ingkang panitados lan  dipunpitadosaken saged mengemban misi suci partai lan  nglajengaken tujuan-tujuan ingkang dipunkersakaken piyambakipun. sawegaken Ibas putera kuluk SBY, ingkang bokmenawi badhe nglenggahi kalenggahan pandega Umum Partai Demokrat, lan  mangkenipun badhe dados juru wilujeng kunjuk SBY, sasampune pensiun dados presiden.
nganggepi pamunduran badan Ibas punika, Presiden SBY menegaskan,
“kula kinten sedherek sampun mirengaken pernyataane Ibas. mugi-mugi media massa berkenan menyiarkannya sacara wetah lan  jangkep. punika harapan keluarga kula. amargi kami mboten nggadhahi mediane, dados mugi-mugi punika angsal panggenan kangge diliput kanthi sak mestinya,” sanjange SBY saderenge rapet kewates, ing Istana nagari Jakarta, Kamis (14/2/2013).
SBY mertelakaken, munduripun Ibas sampun dikomunikasikan kaliyan keluarga. Ibas ngginemaken piyambak masalah punika.

“wau dalu pancen Ibas konsultasi kaliyan kula lan  keluarga ngantos larut dalu. kula, semah utawi ibu Ani, Agus lan  Ibas.Kami kaliyan bening lan  tenang mawi rasional ngrembag menapa ingkang dipun adhepi. Keluarga kula mboten naming Ibas, sacara bulat kami manahaken tepat dipun tumindakake yaiku pamunduran badan Ibas. lan  punika inisiatif mawi pamanahane Ibas piyambak,” pertela SBY.

piyambakipun ngaken keputusan punika abot. angel kangge dipunpendhet keputusan konjuk mundur saksampune dipun pileh ing 2009. “saderengipun mboten gampil kangge kami lan  keluarga kangge lajeng setuju. kenging punapa dados bapak, kula setuju. Ing pemilu kepengker Ibas berminggu-minggu ndhatengi dapilnya saking kecamatan-kecamatan dhusun datheng dhusun, Ngawi, ngagetan, Pacitan, Ponorogo lan  Trenggalek,” pertela SBY.

“pisan malih, wau dalu pancen mboten gampil. kula beserta keluarga lajeng setuju lan  nampi panedhane Ibas mundur saking DPR RI. dados bapak, kula sumerep ing Pemilu 2009 Ibas nelasaken wancinipun berminggu-minggu saking kecamatan datheng kecamatan saking dhusun datheng dhusun. dados piyambakipun saestu ngringet senaosa barangkali ugi menyandang nami bapakipun,” ungele SBY.

Walau mekaten, SBY ngaken ngaosi keputusane Ibas punika. Keluarga bulat mendukung keputusane munduraken badan saking DPR kaliyan argumentasine Ibas wau.

“kula bokmenawi subyektif, nanging dados bapak, kula bangga Ibas bertanggungjawab lan  pisan malih nyuwun pangapura tumrap insiden absensi lebet rangkaian sidang paripurna ing DPR RI. kala punika pancen masa ingkang abot. kangge kula lan  keluarga, saleresipun kula alami awit taun 2004. nanging akhir-akhir punika luar biasa serangan, hujatan napa fitnah,” pertelane SBY.

SBY ngaken menawi piyambakipun sampun jagi sanget kaliyan sedaya punika amargi konsekuensi dados presiden.nanging dados keprihatosane SBY lan  keluarga yaiku rencang-rencangipun.

“Bahkan teman-teman saya pun menjadi korban. Saat ini saya kasihan terhadap mereka karena saya presiden keluarga dan teman-teman jadi sasaran bahkan sumpah serapah kalangan di acara talk show, sosial media, SMS atau lain-lain,” ujarnya.

“Bahkan rencang-rencang kula pun dados korban. sak punika kula kasihan dhateng piyambake sedaya, amargi kula presiden, keluarga lan  rencang-rencang dados sasaran bahkan sumpah serapah kalangan ing acara talk show, social media, SMS utawi sanes-anese,” ujarnya.

“saestokna mekaten, kula badhe tetap nyambut damel. kula mboten badhe sia-siakan momentum kamajengan nagari ingkang kita sedaya raih saksampune kita sedaya alami krisis 10 ngantos 15 taun ingkang kepengker,” criyosipun.

piyambakipun ngajeng-ajeng, masyarakat ngerti kaliyan sikap Ibas. “mugi-mugi rakyat Indonesia ingkang mireng pamertelane Ibas ditambah komentar kula saged saestu ngertos lenggah persoalane lan  kenging punapa Ibas munduraken badane saking DPR lan  berkonsentrasi mengemban jejibahanipun ingkang sanes,” sanjange SBY.
Rakyat lan  bangsa Indonesia pengin ningali jangkah-jangkahe Presiden SBY, ngadhepi krisis politik lan  ekonomi ingkang terus menerus ing bangsa punika, sanes namung ngurusi baito Partai Demokrat ingkang sampun oleng punika.
af/dsb. voa-islamcom Kamis, 14 Feb 2013

***

Bahasa Indonesia

Apa Bedanya Antara Anis Matta dan Ibas?

Jakarta- Hari-hari ini Jakarta penuh dengan sensasional politik. Di mana peristiwa yang sangat dramatis terjadi di Jakarta. Seorang tokoh puncak yang menjadi ikon, simbol, dan lambang partai dakwah digelandang KPK dan dijebloskan ke RTM Guntur, karena di duga terkait dengan suap.

Terus, Anas Urbaningrum, diloroti seluruh kekuasaan dari Partai Demokrat oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY, dan mengambil alih seluruh tugas partai. Bahkan, mengelola Partai Demokrat dari Cikeas, yang menjadi rumah kediamannya. Tindakan SBY yang meloroti kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat, hanya berbekal“sprindik” (surat perintah penyidikan) KPK yang belum ditandatangani.

Bersamaan dengan dimasukkannya tokoh partai dakwah ke dalam tahanan RTM itu, muncul tokoh baru Anis Matta, yang sekarang menjadi Presiden PKS. Anis Matta dianggap tokoh yang paling hebat, dan memahami apa yang diinginkan dan dikehendaki Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin, dan akan melanjutkan  misi dan tugas, yang sudah ditinggalkan Presiden PKS yang sudah dibui.

Sebelumnya, Anis Matta yang menduduki jabatannya Wakil Ketua DPR, mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan Wakil Ketua DPR untuk lebih fokus melaksanakan misi dan tugas di PKS. Anis Matta terus berkeliling di sembarang tempat dan wilayah guna  membangkitkan selera dan antusias kadernya terhadap PKS yang kadernya mengalami demoralisasi akibat tokoh panutan mereka terkena dugaan suap “daging sapi” dan “daging maharani”.

Konon sekarang justeru para kader PKS semakin kental dan solid seperti “dodol betawi” sesudah mendapatkan taujih (arahan) dari Presiden PKS Anis Matta, dan tak lagi bisa ditembus dengan apapun, pertahanan mereka sangat kokoh. Para kader yakin mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishak hanya menjadi korban konspirasi dari kekuatan besar Zionis, yang ingin menghancurkan menjelang 2014.

Sementara itu, Ibas yang mengundurkan diri dari anggota DPR, memang sedang diterpa berbagai tuduhan yang tidak sedap, mulai dari soal pajak, sampai terakhir yang ramai di berita media massa, soal tandatangan absen di DPR. Sebenarnya, sudah sangat jamak  alias lazim, di mana para anggota DPR itu, hanya membubuhkan absen, sesudah itu pergi. Tak heran. Kalau saat paripurna dinyatakan kourum (memenuhi persyaratan persidangan), tetapi di ruangan tak ada manusia. Alias kosong mlompong.

Tetapi, teka-teka yang sekarang sedang ramai dibicarakan, terkait dengan pengunduran diri Ibas itu, mirip yang dilakukan Anis Matta, karena memang dipersiapkan menduduki pos jabatan ketua umum partai. Pengunduran Anis Matta, yang sudah menjadi Sekjen lima kali, dan langsung menduduki jabatan Presiden Partai PKS, bukan mengejutkan lagi. Karena pakemnya harus begitu, yang dikehendaki oleh Ketua Dewan Syuro PKS, Hilmi Aminuddin.

Begitu pula, sekarang spekulasi yang beredar luas, di kalangan pengamat politik, dan wartawan, ada kemungkinan Ibas yang sekarang posisi sebagai Sekjen Partai Demokrat, nampaknya bakal menduduki jabatan sebagai  Ketua Umum Partai Demokrat. Ini semua akan terlihat dengan langkah-langkah politik yang diambil Presiden SBY. SBY ingin pengganti Anas Urbaningrum, orang yang paling dekat di jajaran Partai Demokrat, tidak lain adalah Ibas.

Jadi bedanya, Anis Matta putera mahkota dari Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin yang dipercaya dan diyakininya mampu mengemban misi suci partai dan melanjutkan tujuan-tujuan yang diinginkannya. Sedangkan Ibas putera mahkota SBY, yang mungkin akan menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, dan nantinya akan menjadi juru selamat bagi SBY, sesudah pensiun menjadi presiden.

Menanggapi pengunduran diri Ibas itu, Presiden SBY menegaskan,

“Saya kira saudara sudah mendengarkan pernyataan Ibas. Mudah-mudahan media massa berkenan menyiarkannya secara utuh dan lengkap. Ini harapan keluarga saya. Karena kami tidak memiliki media, jadi mudah-mudahan itu mendapatkan tempat untuk diliput sebagaimana mestinya,” tutur SBY sebelum rapat terbatas, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/2/2013).

SBY menjelaskan, mundurnya Ibas sudah dikomunikasikan dengan keluarga. Ibas menyatakan sendiri masalah ini.

“Tadi malam memang Ibas konsultasi dengan saya dan keluarga sampai larut malam. Saya, istri atau ibu Ani, Agus dan Ibas. Kami dengan jernih dan tenang serta rasional membahas apa yang dihadapi. Keluarga saya bukan hanya Ibas, secara bulat kami pikirkan tepat dilakukan adalah pengunduran diri Ibas. Dan ini inisiatif serta pemikiran Ibas sendiri,” jelas SBY.

Dia mengaku keputusan ini berat. Susah untuk diambil keputusan untuk mundur setelah dipilih pada 2009. “Sebelumnya tak mudah bagi kami dan keluarga untuk langsung setuju. Mengapa sebagai ayah saya setuju. Dalam pemilu lalu Ibas berminggu-minggu mendatangi dapilnya dari kecamatan-kecamatan desa ke desa, Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek,” jelas SBY.

“Sekali lagi, tadi malam memang tidak mudah. Saya beserta keluarga langsung setuju dan menerima permintaan Ibas mundur dari DPR RI. Sebagai ayah saya tahu dalam Pemilu 2009 Ibas menghabiskan waktunya berminggu-minggu dari kecamatan ke kecamatan dari desa ke desa. Jadi dia sungguh berkeringat meskipun barangkali juga menyandang nama ayahnya,” kata SBY.

Walau begitu, SBY mengaku menghormati keputusan Ibas itu. Keluarga bulat mendukung keputusan mengundurkan diri dari DPR dengan argumentasi Ibas tadi.

“Saya mungkin subyektif, tapi sebagai ayah saya bangga Ibas bertanggungjawab dan sekali lagi minta maaf atas insiden absensi dalam rangkaian sidang paripurna di DPR RI. Saat ini memang masa yang berat. Bagi saya dan keluarga, sebenarnya saya alami sejak tahun 2004. Tapi akhir-akhir ini luar biasa serangan, hujatan apakah fitnah,” jelas SBY.

SBY mengaku kalau dia sudah sangat siap dengan semua itu karena konsekuensi sebagai presiden. Tapi jadi keprihatinan SBY dan keluarga adalah teman-temannya.

“Bahkan teman-teman saya pun menjadi korban. Saat ini saya kasihan terhadap mereka karena saya presiden keluarga dan teman-teman jadi sasaran bahkan sumpah serapah kalangan di acara talk show, sosial media, SMS atau lain-lain,” ujarnya.

“Sungguhpun demikian, saya akan tetap bekerja. Saya tidak akan sia-siakan momentum kemajuan negara yang kita raih setelah kita alami krisis 10 sampai 15 tahun yang lalu,” katanya.

Dia berharap, masyarakat paham dengan sikap Ibas. “Semoga rakyat Indonesia yang mendengar penjelasan Ibas ditambah komentar saya bisa sungguh mengerti duduk persoalan dan mengapa Ibas mengundurkan diri dari DPR dan berkonsentrasi mengemban tugasnya yang lain,” tutur SBY.

Rakyat dan bangsa Indonesia ingin melihat langkah-langkah Presiden SBY, menghadapi krisis politik dan ekonomi yang terus menerus di bangsa ini, bukan hanya mengurusi kapal Partai Demokrat yang sudah oleng itu.

af/dsb. (voa-islam.com)  Kamis, 14 Feb 2013

(nahimunkar.com)