Syaikh Sulaiman bin Nashir Al-‘Ulwan

December 5

يجب بعد #خروج_الشيخ_سليمان_العلوان ان يحاسب كل من تسبب في سجنه بلا دليل ولا بينة .

الشيخ سامي الماجد

أستاذ الفقه في جامعة الإمام

December 5

سجن ٩ / ٣ / ١٤٢٥ خرج ٢١ / ١ / ١٤٣٤ مكث ٨سنوات، ١٠ أشهر،١٢ يوم ، هذا اليوم

يحمدالله الشيخ فيه أنه لم يقبل أي مساومات على الشرع .

الشيخ إبراهيم السكران

http://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

***

Muhaddits Tangguh Abad ini, Ulama Penerus Imam Ahmad & Ibnu Taimiyyah

“Aku telah berjumpa dengan para huffazh. Tetapi aku tidak pernah melihat seseorang yang memadukan antara hafalan dan pemahaman selain Syaikh Sulaiman. Sungguh saya tidak mengetahui orang yang menandingi beliau (dalam hafalan dan pemahaman) di Saudi” Syaikh Hamud Al-‘Uqala rahimahullah

بسم الله الرحمن الرحيم

Oleh Abu Asybal Usamah

Segala puji hanya milik Allah semata. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan jiwa dan amal kami. Siapa yang diberi hidayah oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakanku dan juga kalian

Belum lama ini kita mendengar kabar yang sangat menggembirakan. Kabar yang lama dinantikan para pejuang dakwah tauhid. Yaitu bebasnya Syaikh Sulaiman Al-‘Ulwan dari penjara  Saudi. Tepat hari Rabu sore, 05 Desember 2012 atau 21 Muharram 1434 H, dari penjara Al-Tharafiyyah di kota Buraidah, kabupaten Al-Qashim, provinsi Riyadh Saudi Arabia, Syaikh Sulaiman keluar disambut oleh warga Saudi dan para Ulama serta Da’i. Beliau berada di penjara Saudi selama 9 tahun.

…..Beliau mengingatkan kita akan keteguhan Imam Ahmad dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang tegar menghadapi kebathilan, meski mendapatkan tekanan yang hebat dari penguasa…

Beliau adalah ulama  yang merupakan mercusuar yang menjulang. Keteguhannya dalam menyuarakan Al-Haq tidak diragukan lagi. Dan ini adalah bukan suatu hal yang berlebihan karena beliau memang adalah orang yang benar – benar  telah mempersembahkan ilmu dan suaranya untuk membela agama Allah ‘Azza wajalla, meskipun konsekuensinya berujung di balik jeruji atau bahkan kematian.

 Beliau diliputi oleh keutamaan demi keutamaan. Terutama dari segi ilmu. Salah seorang Thalibul ilmi, Ibrahim Al-Huqail, adalah di antara orang yang menyaksikan keilmuan beliau, meskipun tidak tatap muka. Dia mengkisahkan bagaimana kecerdasan Syaikh Sulaiman dalam menyampaikan riwayat – riwayat hadits, menjelaskan kesahihannya dan bahkan mengutarakan illah – illah yang terdapat dalam hadits.

Kisah beliau mengingatkan kita dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, dari Abu Hurairah -radhiyallahu ‘anh- (Ibnu Majah & Imam Ahmad)

ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة ؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة

“Akan datang pada manusia tahun – tahun yang menipu, di mana di dalamnya orang – orang dusta dibenarkan dan orang – orang benar didustakan. Orang – orang khianat dipercaya dan orang – orang yang amanah dikhianati serta berkata – katalah Ruwaibidhoh. Para sahabat bertanya: siapakah Ruwaibidhoh tersebut? Beliau menjawab: Orang dungu yang berbicara urusan ummat”

Ya benar, para penyeru kebenaran diasingkan oleh orang – orang, dan tidak hanya orang – orang yang “kacau” agamanya yang sekarang angkat bicara, dan malangnya didengar. Beliau mengingatkan kita akan keteguhan Imam Ahmad dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang tegar menghadapi kebathilan, meski mendapatkan tekanan yang hebat dari penguasa. Berikut kami paparkan sekilas tentang biaografi sang penerus Imam Ahmad bin hanbal –radhiyallahu ‘anhu– ini:

Meninggalkan Sekolah Umum Untuk Menuntut Ilmu Syar’i

Nama beliau adalah Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al-‘Ulawan. Lahir pada tahun 1389 H di kota Buraidah dan besar di kota tersebut. Beliau memiliki tiga kakak laki – laki dan lima adik laki – laki. Beliau menikah pada tahu 1410 H

Beliau mulai menuntut ilmu ketika berusia 15 tahun atau bertepatan pada tahun 1404 H. pada saat itu beliau masih kelas tiga mutawassith (setingkat SMP). Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan SMA. Tetapi tidak sampai lima belas hari beliau meninggalkan sekolah negri untuk memfokuskan diri menuntut ilmu syar’i kepada para ulama. Hari – hari beliau dihabiskan dengan membaca, menghafal dan mengulangi kitab – kitab yang beliau pelajari.

Metode Menuntut Ilmu Sang Ulama

Beliau memulai dengan menghafal Al-Qur’an dan selasai 30 juz pada tahun 1407 H. kemudia beliau menghafal matan kitab At-Tauhid karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, matan Al-‘Aqidah Al-Wasithiyyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Al-Fatawa Al-Humawiyyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al-Baiquniyyah (Nazham Hadits).

Semua itu beliau lakukan di awal menuntut ilmu syar’i. Di saat – saat itu beliau juga banyak mengkaji kitab – kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah rahimahumallah, sirah karya Imam Ibnu Hisyam, Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, karya – karya Imam Ibnu Rajab dan karya – karya para Imam – Imam Nejed. Beliau juga bolak – balik hafalan matan – matan di hadapan para masyayekh sesuai dengan bidang mereka masing – masing.

Beliau sangat bersemangat menghafal matan – matan di semua bidang ilmu syar’i. Tidak sekedar hafalan matan, beliau juga mengkaji syarahnya hingga beliau paham matan yang dihafal. Syaikh Abu Muhammad Yusuf Al-Shalih bertanya kepada Syaikh Al-‘Ulwan

Syaikh Yusuf:”Berapa jam yang anda habiskan sehari untuk membaca?”

Syaikh Al-‘Ulwan: ”Saya membaca dalam sehari lebih dari lima belas jam, yang terbagi atas hafalan, mudzakaroh dan Muthola’ah”

Kemudian Syaikh Yusuf bertanya lagi: ”Selain dari kitab – kitab Aqidah, hadits, fiqih dan Nahwu, apakah anda membaca buku – buku tentang pemikiran untuk mengetahui situasi dunia  dan permasalahan kaum muslimin serta kerusakan pemikiran dan kosnpirasi militer yang menimpa mereka?

Syaikh Al-‘Ulwan menjawab:”Dulu saya pernah mebaca buku – buku tentang itu pada permulaan menuntut ilmu. Termasuk yang pertama saya baca kitab waqi’unal mu’ashir  karangan Muhammad Quthb, Al-Mukhaththathaat Al-Isti’mariyyah li mukafahatil Islam karngan Muhammad Al-Shawwaf. Dan belakangan ini saya juga sering membaca buku – buku tentang itu. Selama ini saya telah membaca dua ratus lebih buku tentang wawasan tersebut. Saya juga membaca buku – buku yang penting mengenai aqidah rafidhoh, Zaidiyyah dan mu’tazilah serta aliran – aliran sesat yang lain.

Ulama – ulama beliau dan Qiro’ahnya

Beliau mengaji kepada para ulama dengan metode klasik yaitu Al-Qiro’ah. Metode ini adalah di mana seorang Murid membacakan kitab ulama klasik kemudian diterangkan oleh guru (syaikh) maksud dari matan kitab tersebut. Biasanya metode ini berijasah dan sang murid menghafal matan yang dibacakan di hadapan ulama. Berikut adalah ulama yang beliau qiro’ah kepadanya:

  1. Syaikh Al-Faqih Shalih bin Ibrahim Al-Balihi. Syaikh Al-‘Ulwan talaqqi hafalan kepada beliau : Kitab At-Tauhid, Umdatul Ahkam dan qiro’ah Bulughul Marom sampai kitab Nikah.
  2. Syaikh Muhaddits Abdullah Ad-Duwaisy. Syaikh Al-‘Ulwan talaqqi hafalan At-tauhid kepada beliau, Al-‘Aqidah Al-Wasithiyyah dan Al-Fatwa Al-Humawiyyah.
  3. Syaikh Abdullah Muhammad Al-Husain Abal Khail. Syaikh Al-‘Ulwan talaqqi hafalan Nukhbatul fikar, Al-Baiquniyyah, Al-Fatwa Al-Humawiyyah dan Bulughul Marom. Syaikh Al-‘Ulwan juga qiro’ah kitab Syarah At-Thahawiyyah, Jami’ Al-Ushul Ibnu Katsir, Shahih Al-Bukhori, Sunan Abu Dawud dan lain – lain.
  4. Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-‘Alith. Syaikh Al-‘Ulwan talaqqi hafalan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah kepada beliau, sebagian kitab zaadul mustaqna’,  sullamul Ushul Hafizh Hakami, Fadhlul Islam karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syaikh al-‘Ulwan qiroah kepada beliau kitab Jami Al-‘Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab dan Zaadul Ma’ad Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah.
  5. Syaikh Muhammad bin   Fahad Ar-Rusyudi. Syaikh Al-‘Ulwan talaqqi hafalan kitab Al-Waraqat Ibnu Juwaini kepada beliau, Bulughul Marom Ibnu Hajar, Muntaqo min Akhbaril Musthofa karya Majduddin Abul Barokat Ibnu Taimiyyah, masailul Jahiliyyah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Kalim At-Thayyib karya Ibnu Taimiyyah dan Al-Fawaid Al-Jaliyyah fil Mabahits Al-Fardhiyyah karya Syaikh bin Baz.

Beliau pergi ke Madinah pada tahun 1413 H untuk melanjutkan thalabul ilmi nya dan beliau bertemu dengan Syaikh Ahmad Al-Anshari di rumah sang syaikh. Sulaiman muda begitu bersemangat mengutarakan permasalahan – permasalahan tentang hadits. Kemudian Syaikh menawarkan Sulaiman ijasah. Beliau diberikan ijasah untuk enam kitab induk, musnad Imam Ahmad, , Muwaththo’ Imam Malik, Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih ibnu Hibban, Mushannaf  Abdur Razzaq dan Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau diberikan ijasah juga untuk kitab tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, Alfiyyah Ibnu Malik (Nahwu), dan kitab – kitab lain dalam ilmu fiqih.

Beliau juga mengambil faidah dengan qiro’ah kepada sejumlah ulama ketika pergi ke Mekkah. Beliau mendapat ijasah Al-Qur’an dari Syaikh Shalih bin Ahmad bin Muhammad bin Idris.

Syaikh Yusuf menanyakan kepada beliau:”Apa ma’na ijasah yang diberikan ulama Mekkah dan Madinah untuk sebagian kitab – kitab di antara kitab induk yang enam, apa maksudnya?”

Syaikh Al-‘Ulwan menjawab:”Ijasah merupakan tuntutan dari Salafushshalih  dan meriwayatkannya serta mengamalkan apa yang diriwayatkan. Yang demikian itu masyhur di antara para Imam dan Muhaddits. Dan mencari Ijasah untuk menghidupkan sanad – sanad adalah metode tertentu dari ulama muhaqqiqin dengan beberapa cara:

  1. Seorang Syaikh memberikan kepada muridnya riwayat dan masmu’atnya dengan sanad dari guru – gurunya serta membolehkan murid meriwayatkan darinya.
  2. Seorang murid mendengarkan hadits – hadits dari Syaikh dengan riwayatnya yang bersanad sampai Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam.
  3. Seorang syaikh menulis masmu’nya untuk yang hadir atau tidak dengan catatanya Ijasah seperti saya mengijasahimu dengan masmu’at ini.

Beliau memiliki berbagai karangan dan risalah sepertiTanbihul Akhyar ‘ala ‘admi fanai An-Naar, Al-Amali Al-Makkiyyah ‘alal Mnzhumah Al-Baiquniyyah, At-Tibyan fi syarhi nawaqidhil Islam, syarah bulughul marom, tanbihul ummah ‘ala wujubul akhdzi bil kitab was sunnah, At-taukid fi wujubil I’tina bit tauhid, Al-Kasysyaf  ‘an dholalat Hasan As-Saqqaf, ithaf ahlil fadhl wal inshaf bi naqdhi kitab ibnil jauzi, Al-Qoulul Mubin fi Itsbat Ash-Shuroh li Rabbil ‘alamin muhimmat Al-Masail fil mashi ‘alal khuffain dan lain – lain.

Beliau juga mendapatkan khithob dari Syaikh Abdul Aziz bn Baaz rahimahullah nomor 840 tahun 11 Jumadal ula 1417 H. Syaikh Bin Baaz memuji keteguhannya dan memberikan konfirmasi atas risalah – risalah beliau yang dianggap kontroversi.

Dahulu beliau pernah dipenjara selama 18 hari karena fatwa beliau tentang perayaan Al-Maqomah para Huffazh Al-Qur’an. Kemudian setelah itu beliau dipenjara lagi tanpa tuduhan yang jelas dan tanpa sidang. Terdengar kabar beliau dipenjara karena mengkoordinasi pengumpulan dana (tabarru’at) untuk kaum muslimin di Irak. Ada juga yang bilang kalau beliau dipenjara atas tuduhan fatwa beliau tentang jihad. Selama sembilan tahun beliau dipenjara, teguh memegang prinsip dan tidak gentar meskipun tekanan datang bertubi – tubi.

Wallahu Ghalibun ‘ala amrihi walakinna aktsarannasi la ya’lamun 

Voaislam.com, Senin, 10 Dec 2012

***

كتب ورسائل

فتاوى

http://www.saaid.net/Warathah/Al-Alwan/index.htm

(nahimunkar.com)