.

(Ini Bahasa Jawa krama alias halus, dan di bagian bawah ada Bahasa Indonesia)

Para pembela tahlilan (utawi riyen asring disebut  kenduren utawi kenduri berkenaan kaliyan kepejahan/ kesripahan) asring melontarkan ukara-ukara ingkang sak remenipun.
Menawi enten tiyang pejah lajeng mboten dipun entenaken tahlilan utawi kendurian mila dikucilkan uga taksih dipun tembung-tembungi kaliyan ungkapan ingkang nyakitaken. kados ta, “tega sanget nggih, kok kados ngubur kucing kemawon”. Padahal justru Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam na-lika wafat ugi lajeng mboten dipun entenaken kenduren utawi tahlilan. Bahkan isteriNabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Khadijah radhiyallahu ‘anha, estri ingkang labet sanget dhateng Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kawit semula dados nabi, nalika piyambakipun wafat ugi mboten dipun entenaken tahlilan atawa kendurian.
sakmenika nalika umat Islam dipun elingaken menawi acara tahlilan slametan tiyang pejah ing dinten ka 3, ka 7, ka 40, ka 100, saben taun/ haul (pendak pisan, pindo dst), 1000 dinten (nyewu) lan seupaminipun; menawi punika mboten enten uga mboten dipunwucalaken ing zaman Nabi,lajeng kaliyan sigapnya piyambake sedaya ngginemaken, riyen zaman Nabi ugi mboten enten baito mabur, minggah haji ngangge onta. dados sakmenika minggah haji ng angge baito mabur ugi bid’ah dong?
menawi kersa mikir, minggah onta punika yaiku tumpakan utawi naminipun pirantos transportasi. salebetipun mboten enten larangan, nduwe artos angsal-angsal kemawon. amargi pirantos punika sanes ibadah punika piyambak. dadosipun ingkang dikengkenaken dening Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam yaiku manasik hajinya, supados ngikuti/ ndherek piyambakipun :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

mendheta saking kula manasik sampeyan sedaya. (HR An_Nasaai, shahihmiturut Al-Albani).
Berhaji minggah onta dipundadosaken alasan konjuk mabeni/ mbantah tiyang ingkang mboten numindakake tahlilan, kendurian uga sak-werninipun ingkang berkaitan kaliyan slametan kepejahan. pangangkahipun, menawi tahlilan mboten angsal amargi ing zaman Nabi mboten enten, mila menawi minggah haji ugi kedah minggah onta, mboten angsal minggah baito mabur, amargi ing zaman Nabi mboten enten, mila punika bid’ah.
Alasan mekoten ngantos dilontarkan ugi dening satiyang muballigh ing televisi.nanging lajeng ngantos sakmenika mboten muncul malih, uga mboten betah dipunceriosaken menapa ingkang piyambakipun alami, uga mboten badhe muncul malih ing televise ing donya niki sacara langsung.
langkung ngeri malih, sakmenika ngantos enten ingkang ngantos tega lebet labet mbela bid’ah, kaliyan ngginemaken, menawi tahlilan punika bid’ah amargi ing zamanNabi mboten enten, mila rai lo (rai sampeyan) punika ugi bid’ah, amargi ing zaman Nabi mboten enten.
Astaghfirullah… ingkang melontarkan tembung-tembung punika sanes namung tiyang ing radinan/ jalanan. nanging tiyang ingkang wantun ugi pidato ing majelis-majelis ta’lim. kirangan amargi geramnya dhateng ingkang mboten kersa tahlilan utawi punapa, ngantos sengawur punika ucapanipun. Padahal rai manusia alias rai/ wajah punika ciptaan Allah. saweg tahlilan upacara dikaitkan kaliyan kepejahan punika ciptaan manusia. ka pundi ujung pangkalnya niki nggih? menawi kersa duka nggih ingkang semu logis ngaten lho.
Kasus- kasus lontaran tembungan demi labet mbela kenduren alias tahlilan gambaranipun kados menika. mila ampun heran menawi enten tiyang dados wakil lebet labet mbela tahlilan lebet dialog ilmiah pun jebulna melontarkan tembungan menawi sedherekipun ingkang ngawontenaken tahlilan angsal sumbangan uwos kathah saking masyarakat.
Ucapan sak-werni punika kok tega-teganya katur ing forum ilmiah konjuk labet mbela tahlilan. napa sedherekipun ingkang disumbang uwos dening masyarakat punika ngrupikaken hujjah/ dalil ing agami?
Semestinya Umat Islam niki nalika berselisih lebet mukawis hal mila wangsul kemawon dhateng Allah uga Rasul-Nya, amargi sampun ditegaskan lebet ayatAllah Ta’ala:

{…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]

…. lajeng menawi sampeyan berselisih pamanah/ pendapat babagan samukawis, mila sampeyan wangsulaken piyambakipun dhateng Allah (Al Quran) uga Rasul(sunnahnya), menawi sampeyan leres-leres percaya dhateng Allah uga dinten akhir. ingkang mekaten punika langkung utami (kunjuk sampeyan) uga langkung sae pawingkingipun. (QS An-Nisaa’: 59).
pramila mangga, mangga dipunwangsulaken kemawon. napa nalika zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam enten tahlilan utawi kenduren/ kenduri wilujengan berkaitan kaliyan kepejahan. menawi enten, nggih mangga dipunwontenaken. menawi mboten enten, uga jebulna pancen mboten enten, nggih sampun.Apalagi bahkan enten pamertelan:
Hadits riwayat Ahmad

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح

saking Jarir bin Abdullah al Bajali ingkang wicanten:
”Kami nganggep ngempal ing (griya keluarga) mayit kaliyan nyegahi tedhan ing piyambake sedaya, saksampune pun mayit dipunpetak, punika dados kunjukan saking RATAPAN (ingkang dipunawisi).” (HR Ahmad, shahih miturut Syu’aib al-Arnauth).
Walau kinantenan mekoten, nanging bokmenawi pihak-pihak ingkang labet mbela tahlilan utawi kendurenan taksih dereng tampi uga nyukakaken cap-cap awon dhateng ingkang mboten kersa tahlilan. lajeng kados pundi?
nggih, Islam menika sampun komplit. Tentu enten ugi pitedahipun. namung kemawon kula dereng tentu mangertos kados pundi cara ngadhepi punika. takenaken kemawon dhateng ahlinya. napa ayat niki saged kunjuk konjuk ngatasi masalah punika. Yakni ayat:

) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (.

uga hamba-hamba Tuhan ingkang Maha Penyayang punika (piyambakipun) tiyang-tiyang ingkang mlampah ing inggil bumi kaliyan andhap manah uga menawi tiyang-tiyang jahil menegur piyambake sedaya, piyambake sedayamengucapkan tembung-tembung (ingkang ngandung) kawilujengan. (QS Al-Furqon/ 25: 63).

قالوا قولاً يسلمون به من الإثم فلم يردوا السيئة بالسيئة ولكن بالحسنة . أيسر التفاسير للجزائري (3/ 95، بترقيم الشاملة آليا)

[piyambake sedaya mengucapkan tembung-tembung (ingkang ngandung) kawilujengan] artosipun, mengucapkan tembungan ingkang wilujeng saking dosa, mila mboten membalas kaawonan kaliyan kaawonan nanging kaliyan kesaenan (Aisaurut Tafaasir 3/95 maktabah syamilah).
cobi kemawon takenaken dhateng ahlinya, napa ayat punika saged kunjuk lebet ngadhepi masalah niki. utawi enten ingkang tersinggung amargi piyambake sedaya dipun anggep jahil? utawi piyambake sedaya badhe langkung duka malih nalika merujuk dhateng ingkang njarwikaken ayat punika ngrupikaken pitedah lebet ngadhepi tiyang kafir, dadosipun lajeng kita sedaya dipun anggep dados tiyang ingkang nyata-nyata takfiri?
nggih, menawi piyambake sedaya duka, cekap dipun tanggepi menawi toh ayat punika dipun jarwikaken mekaten, bukankah ngadhepi ingkang mekoten kemawon kita sedaya dipunwucali konjuk wicanten ingkang haq, tanpa ngandung dosa, uga tanpa membalas kaawonan kaliyan kaawonan; apalagi majeng sampeyan-sampeyan sesami Muslim. niki artosipun justru langkung mengena. nalika dhateng ingkang jahil kemawon Al-Quran menuntun konjuk wicanten kaliyan tembungan  ingkang haq, tanpa ngandung dosa, tanpamembalas kaliyan kaawonan; apalagi dhateng ingkang sanes jahil.
Menapa taksih mboten trimah, Kang?
(nahimunkar.com)

***

(Bahasa Indonesia)

Suara-suara Pembela Tahlilan

Para pembela tahlilan (atau dulu sering disebut kenduren atau kenduri berkenaan dengan kematian) sering melontarkan kalimat-kalimat yang sesukanya.

Bila ada orang meninggal kemudian tidak diadakan tahlilan atau kendurian maka dikucilkan dan masih dikata-katai dengan ungkapan yang menyakitkan. Misalnya, “tega amat ya, kok seperti nguburin kucing saja”. Padahal justru Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika wafat juga kemudian tidak diadakan kenduren atau tahlilan. Bahkan isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Khadijah radhiyallahu ‘anhu, wanita yang sangat membela Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sejak semula jadi nabi, ketika dia wafat juga tidak diadakan tahlilan atawa kendurian.

Kini ketika umat Islam diingatkan bahwa acara tahlilan peringatan orang meninggal pada hari ke 3, ke 7, ke 40, ke 100, per tahun/ haul (pendak pisan, pindo dst), 1000 hari (nyewu) dan sebagainya; bahwa itu tidak ada dan tidak diajarkan di zaman Nabi, lalu dengan sigapnya mereka mengatakan, dulu zaman Nabi juga tidak ada kapal terbang, naik haji pakai onta. Jadi kini naik haji pakai kapal terbang juga bid’ah dong?

Kalau  mau berfikir, naik onta itu adalah berkendaraan atau namanya alat transportasi. Selama tidak ada larangan, berarti boleh-boleh saja. Karena alat itu bukan ibadah itu sendiri. Sehingga yang diperintahkan oleh Nabi shallalahu ‘alaihi wa sallam adalah manasik hajinya, agar meniru beliau :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

Ambillah dariku manasik kamu sekalian. (HR An_Nasaai, shahih menurut Al-Albani).

Berhaji naik onta dijadikan alasan untuk membantah orang yang tidak melakukan tahlilan, kendurian dan semacamnya yang berkaitan dengan memperingati kematian. Maksudnya, kalau tahlilan tidak boleh karena di zaman Nabi tidak ada, maka kalau naik haji juga harus naik onta, tidak boleh naik kapal terbang, karena di zaman Nabi tidak ada, maka itu bid’ah.

Alasan seperti itu sampai dilontarkan pula oleh seorang muballigh di televisi. Namun kemudian sampai kini tidak muncul lagi, dan tidak perlu diceritakan apa yang dia alami, dan tidak mungkin muncul lagi di televise di dunia ini secara langsung.

Lebih ngeri lagi, kini malah ada yang sampai tega dalam membela bid’ah, dengan mengatakan, kalau tahlilan itu bid’ah karena di zaman Nabi tidak ada, maka muka lo (wajah kamu) itu juga bid’ah, karena di zaman Nabi tidak ada.

Astaghfirullah… yang melontarkan kata-kata itu bukan hanya orang di jalanan. Tapi orang yang berani juga pidato di majelis-majelis ta’lim. Entah karena geramnya kepada yang tidak mau tahlilan atau kenapa, sampai sengawur itu perkataannya. Padahal wajah manusia alias muka itu ciptaan Allah. Sedang tahlilan upacara dikaitkan dengan kematian itu ciptaan manusia. Ke mana ujung pangkalnya ini ya? Kalau mau marah ya yang agak logis gitu lho.

Kasus-kasus lontaran perkataan demi membela kenduren alias tahlilan tergambar seperti tu. Maka jangan heran bila ada orang jadi wakil dalam membela tahlilan dalam dialog ilmiah pun ternyata melontarkan perkataan bahwa saudaranya yang mengadakan tahlilan mendapatkan sumbangan beras banyak dari masyarakat.

Ucapan semacam itu kok tega-teganya disampaikan di forum ilmiah untuk membela tahlilan. Apakah saudaranya yang disumbang beras oleh masyarakat itu merupakan hujjah?

Semestinya Umat Islam ini ketika berselisih dalam suatu hal maka kembali saja kepada Allah dan Rasul-Nya, karena telah ditegaskan dalam ayat Allah Ta’ala:

{…فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]

…. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisaa’: 59).

Ayo, silakan dikembalikan saja. Apakah ketika zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ada tahlilan atau kenduren/ kenduri selamatan berkaitan dengan kematian. Bila ada, ya ayo dilaksanakan. Bila tidak ada, dan ternyata memang tidak ada, ya sudah. Apalagi bahkan ada penjelasan:

Hadits riwayat Ahmad

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح

Dari Jarir bin Abdullah al Bajali yang berkata:

”Kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, itu sebagai bagian dari RATAPAN (YANG DILARANG).” (HR Ahmad, shahih menurut Syu’aib al-Arnauth).

Walau sudah jelas seperti itu, tapi mungkin pihak-pihak yang membela tahlilan atau kendurenan masih belum terima dan memberikan cap-cap buruk kepada yang tidak mau tahlilan. Lantas bagaimana?

Ya, Islam kan sudah komplit. Tentu ada juga petunjuknya. Hanya saja saya belum tentu tahu bagaimana cara menghadapi itu. Tanyakan saja kepada ahlinya. Apakah ayat ini dapat dipakai untuk menghadapi masalah itu. Yakni ayat:

) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (.

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS Al-Furqon/ 25: 63).

قالوا قولاً يسلمون به من الإثم فلم يردوا السيئة بالسيئة ولكن بالحسنة . أيسر التفاسير للجزائري (3/ 95، بترقيم الشاملة آليا)

[mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan] artinya, mengucapkan perkataan yang selamat dari dosa, maka tidak membalas keburukan dengan keburukan tetapi dengan kebaikan (Aisaurut Tafaasir 3/95 maktabah syamilah).

Coba saja tanyakan kepada ahlinya, apakah ayat itu dapat dipakai dalam menghadapi masalah ini. Atau ada yang tersinggung karena mereka dianggap jahil? Atau mereka akan lebih marah lagi ketika merujuk kepada yang memaknakan ayat itu merupakan petunjuk dalam menghadapi orang kafir, sehingga langsung kita dianggap sebagai orang yang jelas-jelas takfiri?

Ya, kalau mereka marah, cukup ditanggapi bahwa kalau toh ayat itu dimaknakan begitu, bukankah menghadapi yang seperti itu saja kita diajari untuk berkata yang haq, tanpa mengandung dosa, dan tanpa membalas keburukan dengan keburukan; apalagi terhadap sampeyan-sampeyan sesama Muslim. Ini artinya justru lebih mengena. Ketika kepada yang jahil saja Al-Qur’an menuntun untuk berkata dengan perkataan yang haq, tanpa mengandung dosa, tanpa membalas dengan keburukan; apalagi kepada yang bukan jahil.

Masih tidak terima?

(nahimunkar.com)