Di antara sekian kesesatan yang paling berbahaya adalah aqidah wahdatul wujud (Manunggaling Kawula Gusti/bersatunya Tuhan