Rabu 16 Muharram 1435 / 20 November 2013 10:00 GUBERNUR Makkah Pangeran Khalid Al –