Rais Syuriah PWNU NTT KH. Abdul Kadir Makarim mempertanyakan paham yang dianut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. ”Saya mempertanyakan, apakah KH Said Aqil