Menit ke 10-22 sangat jelas mengecam Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Mu’awiyah sebagai thaghut-thaghut