BANDUNG | duta.co – Prof Dr Ahmad Zahro, moderator halaqah ke-6 Komite Khitthah (KK) 26